Belge Gerektiren TR Uzantılı Alan Adları

01

Kimlere Tahsis Edilir?

Avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıklarına tahsis edilir.

av.tr Alan Adı Almak İçin Şartlar Neledir?

1) Şahsi yapılan başvurularda talep edilen alan adının İAAS olacak kişinin adı ve/veya soyadı ile uyumlu olması şartı aranır.
2) Avukatlık ortaklığı veya hukuk bürosu için yapılan başvurularda, talep edilen alan adının İAAS olacak ortaklık veya büroda yer alan avukatların adı ve/veya soyadı ile uyumlu olması şartı aranır.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

1) Bireysel başvurularda;
Kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgenin veya bu belgenin noter onaylı sureti.

2) Hukuk bürosu veya avukatlık ortaklığı için yapılan başvurularda;
Büro veya ortaklıkta yer alan her bir avukatın kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgeler veya bu belgelerin noter onaylı suretleri.

3) Şahsı, hukuk bürosunu veya avukat ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda;
Kişi veya kişilerin şahıs, hukuk bürosu veya avukat ortaklığı adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

02

1) Kimlere Tahsis Edilir?

İç İşleri Bakanlığına kayıtlı belediyelere tahsis edilir.

2) bel.tr Alan Adı Almak İçin Şartlar Neledir?

Başvuruda talep edilen alan adının ilgili belediyenin adı ile uyumlu olması şartı aranır

3) Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvuru sahibi belediyenin yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı istenir.
03

Kimlere Tahsis Edilir?

"dr.tr" uzantılı alan adları tıp doktorlarına ve doktor ortaklarına tahsis edilir.

dr.tr Alan Adı Almak İçin Şartlar Nelerdir?

1) Şahis başvurularında talep edilen alan adının, internet alan adını alacak kişinin adı ve soyadı ile uyumlu olması şartı aranır.
2) Doktor ortaklığı için yapılan başvurularda, talep edilen alan adının alan adı sahibi olacak ortaklıkta yer alan doktorların adı ve/veya soyadı ile uyumlu olması şartı aranır.

İstenen Belgeler Nelerdir?

1) Alan adı sahibi olacak kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti.
2)Doktor ortaklığı için yapılan başvurularda her bir kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti. 
3) Şahıs veya doktor ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişilerin şahıs veya doktor ortaklığına dair işlem yapmaya yetkili olduklarını ispatlayan belge.
04

1) Kimlere Tahsis Edilir?

"edu.tr" uzantılı alan adları, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarına tahsis edilir.

2) edu.tr Alan Adı Almak İçin Şartlar Nelerdir?

Başvuruda talep edilen alan adının yükseköğretim kurumunun adı ile uyumlu olması şartı aranır.

3) Gerekli Belgeler Neledir?

1) Başvuru sahibi kurumun yetkilisi tarafından imzalanmış talep yazısı
2)Kurumu temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili kurum adına işlem yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.
05

1) Kimlere Tahsis Edilir?

"gov.tr" uzantılı alan adları kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilir.

2) Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvuru sahibi kurum veya kuruluşun yetkili makamı tarafından imzalanmış talep yazısı istenir.
06

Kimlere Tahsis Edilir?

“.k12.tr” uzantılı alan adları, MEB’e, MEB’e bağlı veya MEB tarafından onaylanmış okul öncesi eğitim veren kuruluş, ilköğretim, lise ve dengi öğretim kurumları ile 30/04/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik”te tanımlanmış ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından onaylanmış kuruluşlara tahsis edilir.

k12.tr Alan Adı Almak İçin Şartlar Nelerdir?

Başvuruda, talep edilen alan adının ilgili kurum veya kuruluşun adı ile uyumlu olması şartı aranır.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

1)Başvuru sahibi kurumun yetkilisi tarafından imzalanmış talep yazısı.
2)Kamu kurum ve kuruluşu olmayan taraflar için yetkili makamlarca verilmiş kuruluş açma izin belgesinin noter onaylı sureti.
3)Kamu kurum ve kuruluşu olmayan tarafları temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili taraf adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.
07

Kimlere Tahsis Edilir?

"kep.tr" uzantılı alan adları, Kurum tarafından yetkilendirilen KEPHS'lere tahsis edilir.

kep.tr Alan Adı Almak İçin Şartlar Nelerdir?

Başvuruda talep edilen alan adının, 16/05/2012 tarihli ve 28294 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ” kapsamında tanımlanan “hsY.kep.tr” formatında olması ve Kurum tarafından ilgili KEPHS için belirlenen “Y” sayısı ile uyumlu olması şartı aranır.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

Bir KEPHS’yi temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili KEPHS adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge de istenir.
08

Kimlere Tahsis Edilir?

"pol.tr" uzantılı alan adı EGM bünyesindeki birimlere tahsis edilir.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvuru sahibi emniyet teşkilatı biriminin yetkli makamı tarafından imzalanmış talep yazısı istenir.
09

Kimlere Tahsis Edilir?

"tks.tr" uzantılı alan adları TSK bünyesinde yer alan birimlere tahsis edilir.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

Genel Kurmay Başkanlığı yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı istenir.
010

Tahsisi sürecinde belge sunulması gereken alan adlarına ilişkin talepte bulunan kişi ya da kuruluşlar, https://doruk.net.tr/alan-adi-sorgulama.php sayfası üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuru esnasında iletilen belgeler, tercih edilen DorukNet tarafından TRABİS’e iletilir.

TABİS tarafından iletilen belgelerin incelenmesi sonucunda;

-Eksik belge olduğu tespit edilmesi halinde, DorukNet aracılığıyla başvuru sahibinden ilave bilgi ve belge talep edilir.
-Başvurunun onaylanması halinde ise ilgili alan adı TRABİS tarafından bilgilendirilmemiz halinde, başvuru sahibi bilgilendirilir.
-Başvuru TRABİS tarafından uygun bulunmazsa, yine bizim tarafımızdan başvuru sahibi bilgilendirilir ve eksik belgeler varsa düzenlenir, tekrar TRABİS'e başvuru yapılır.

Domain Sorgulama

Alan adınızı hemen kayıt edin ve markanızın internetteki varlığını oluşturun

  • .blog Yalnızca 32,40 /Yıl
  • .club Yalnızca 20,40 /Yıl
  • .com Yalnızca 14,10 /Yıl
  • .com.tr Yalnızca 1,00 /Yıl
  • .net Yalnızca 16,79 /Yıl
  • .online Yalnızca 36,00 /Yıl
  • .org Yalnızca 16,20 /Yıl
  • .site Yalnızca 37,20 /Yıl

Belgesiz Alınabilen TR Uzantılı Alan Adları

Belgesiz Alınabilen Diğer TR Uzantılı Alan Adıları

GEN.TR, TEL.TR, NAME.TR, BİZ.TR, TV.TR, INFO.TR, BBS.TR, WEB.TR

Belgesiz Alınabilen TR Alan Adları Kulları Nelerdir?


1) TAKAL (Tahsise Kapalı Adlar Listesi) ve TAKIL (Tahsisi Kısıtlı Adlar Listesi) listelerinde yer almayan tüm alan adları (belgeli tahsis edilenler hariç) için tahsis işlemleri yapılabilecektir.

2) Belgesiz alan adı tahsisi “ilk gelen ilk alır” kuralının geçerli olduğu tahsislerdir. İlk gelenin tespitinde, alan adı başvurusunun TRABİS’e ulaştığı zaman kaydı esas alınır.

3) Alan adı bir defada en az bir en fazla beş yıl süre için tahsis edilir.

4) Başvuru sahibi alan adının tahsis süresinin bitmesine asgari üç ay kala alan adı sahibini asgari elektronik posta yoluyla bilgilendirir ve alan adı sahibinden yenileme işlemini gerçekleştirmesini talep eder. 

5) Tahsis süresinin sonuna kadar yenileme işlemi tamamlanmayan alan adının kullanımı iki ay süre ile durdurulur. Bu süre içinde alan adı sahibinin başvurusu üzerine alan adı tahsis işlemi yenilenir. Aksi halde alan adı yeniden tahsise açılır.